اصول قانون اساسی تایلند
صفحه اصلی » اخبار » اصول قانون اساسی تایلند

اصول قانون اساسی تایلند

| تاریخ نگارش : ۲۷ دی ۱۳۹۵

به‏ موجب‏ ترتیبات‏ این‏ قانون‏ اساسی‏، قواعد و مقررات‏ انتخابات‏ هماهنگ‏ با
قانون‏ انتخابات‏ اعضای‏ مجلس‏ نمایندگان‏ خواهد بود.
اصل‏۴۱
دوره‏ مجلس‏ نمایندگان‏ چهار سال‏ از تاریخ‏ انتخابات‏ خواهد بود.
اصل‏۴۲
عضویت‏ مجلس‏ نمایندگان‏ از روز انتخابات‏ آغاز می‏ گردد.
اصل‏۴۳
سناتورها و اعضای‏ مجلس‏، نمایندگان‏ مردم‏ تایلند محسوب‏ می‏ شوند.
اصل‏۴۴
مجلس‏ سنا و نمایندگان‏ هر یک‏ دارای‏ یک‏ رییس‏ و یک‏ یا دو نایب‏ رییس‏ خواهند
بود که‏ از سوی‏ پادشاه‏ از بین‏ اعضای‏ همان‏ مجلس‏ بر اساس‏ مصوبات‏ آن‏ منصوب‏
خواهند شد.
اصل‏۴۵
در هر اجلاس‏ سنا یا مجلس‏ نمایندگان‏ حضور حداقل‏ نیمی‏ از مجموع‏ اعضای‏ همان‏
مجلس‏ برای‏ ایجاد حد نصاب‏ لازم‏ ضروریست‏.
اصل‏۴۶
هر گاه‏ مصالح‏ کشور اقتضا نماید پادشاه‏ می‏ تواند امر به‏ تشکیل‏ اجلاس‏ فوق‏
العاده‏ مجلس‏ ملی‏ دهد.
اصل‏۴۷
بر اساس‏ بخش‏ ۱۱۹ تشکیل‏ و تمدید اجلاس‏ و اختتام‏ مجلس‏ ملی‏ به‏ موجب‏ فرمان‏
همایونی‏ خواهد بود.
اصل‏۴۸
بر اساس‏ بخش‏ ۱۶۱ سنا اجلاس‏ خود را در هنگام‏ خاتمه‏ دوره‏ یا انحلال‏ مجلس‏
نمایندگان‏ برگزار نخواهد کرد.
اصل‏۴۹
لوایح‏ ابتدا بایستی‏ به‏ مجلس‏ نمایندگان‏ ارایه‏ شود.
اصل‏۵۰
سنا و مجلس‏ نمایندگان‏ به‏ موجب‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ دارای‏ قدرت‏ کنترل‏ اداره‏
امور مملکتی‏ می‏ باشند.
اصل‏۵۱
در اجلاس‏ کمیته‏ حضور حداقل‏ نیمی‏ از مجموع‏ تعداد اعضای‏ آن‏ کمیته‏ برای‏
حصول‏ حد نصاب‏ ضروری‏ می‏ باشد.
اصل‏۵۲
در اجلاس‏ مشترک‏ مجلس‏ ملی‏ آیین‏ نامه‏ های‏ سنا بر حسب‏ مورد شامل‏ حال‏ این‏
اجلاس‏ نیز خواهد گردید.
اصل‏۵۳
وزیر نمی‏ تواند مقام‏ دولتی‏ دارای‏ سمت‏ دایم‏ یا دریافت‏ کننده‏ حقوق‏ به‏
استثنای‏ مقام‏ سیاسی‏ باشد.
اصل‏۵۴
شورای‏ وزیران‏ که‏ اداره‏ امور کشور را بر عهده‏ دارد بایستی‏ سیاستهای‏ خود را
به‏ مجلس‏ ملی‏ اعلام‏ نماید ولی‏ در این‏ زمینه‏ هیچگونه‏ رای‏ اعتمادی‏ لازم‏
نمی‏ باشد.
اصل‏۵۵
پادشاه‏ حق‏ معاف‏ نمودن‏ وزیر از سمت‏ خود را بر اساس‏ توصیه‏ نخست‏ وزیر دارا
می‏ باشد.
اصل‏۵۶
پادشاه‏ حق‏ صدور فرمان‏ سلطنتی‏ را که‏ مغایر با قانون‏ نباشد دارد.
اصل‏۵۷
پادشاه‏ حق‏ اعطای‏ عفو را دارا می‏ باشد.
اصل‏۵۸
پادشاه‏ حق‏ برداشتن‏ عناوین‏ و پس‏ گرفتن‏ نشانها را دارا می‏ باشد.
اصل‏۵۹
پادشاه‏ مقامات‏ لشکری‏ و مقامات‏ کشوری‏ دارای‏ سمت‏ های‏ معاونت‏ و مدیر کل‏ و
معادل‏ آنها را منصوب‏ و یا برکنار می‏ کند.
اصل‏۶۰
بر اساس‏ بخش‏ ۱۶۵، صلاحیت‏ های‏ مورد نیاز استخدام‏، انتصاب‏، ارتقا افزایش‏
حقوق‏، تنبیه‏ و بازنشستگی‏ مقامات‏ دولتی‏ به‏ موجب‏ ترتیبات‏ قانون‏ خواهد بود.
اصل‏۶۱
مقام‏ دولتی‏ دارای‏ سمت‏ های‏ دایم‏ یا دریافت‏ کننده‏ حقوق‏ مقام‏ سیاسی‏ تلقی‏
نمی‏ گردد. ( به‏ استثنای‏ خود مقامات‏ سیاسی‏ )
اصل‏۶۲
محاکمه‏ و انطباق‏ موارد ( جرم‏ ) در قدرت‏ دادگاه‏ می‏ باشد که‏ بایستی‏ بر اساس‏
قانون‏ و به‏ نام‏ پادشاه‏ وظایف‏ خود را انجام‏ دهد.
اصل‏۶۳
تمام‏ دادگاه‏ ها تنها به‏ موجب‏ قانون‏ ایجاد می‏ گردند.
اصل‏۶۴
هیچگونه‏ قانونی‏ که‏ باعث‏ تغییر یا اصلاح‏ قانون‏ مربوط به‏ سازمان‏ دادگاه‏ ها
یا قانون‏ رویه‏ قضایی‏ به‏ منظور اطلاق‏ آن‏ به‏ یک‏ مورد خاص‏ گردد مقرر نخواهد
گردید.
اصل‏۶۵
قضات‏ در امر محاکمه‏ و انطباق‏ موارد جرم‏ طبق‏ قانون‏ مستقل‏ می‏ باشند.
اصل‏۶۶
قضات‏ نمی‏ توانند مقامات‏ سیاسی‏ باشند.
اصل‏۶۷
دادگاه‏ های‏ نظامی‏ به‏ موجب‏ قانون‏ قدرت‏ انجام‏ محاکمه‏ و انطباق‏ موارد جرم‏
را دارا می‏ باشند. انتصاب‏ و برکناری‏ قاضی‏ نظامی‏ بایستی‏ بر اساس‏ قانون‏
انجام‏ گیرد.
اصل‏۶۸
در صورت‏ وجود اختلاف‏ بین‏ دادگاه‏ دادگستری‏ و دادگاه‏ دیگری‏ یا بین‏ سایر
دادگاه‏ ها در مسایل‏ قضایی‏، دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ در این‏ باره‏ اتخاذ تصمیم‏
خواهد نمود.
اصل‏۶۹
اداره‏ حکومت‏ محلی‏ طبق‏ قانون‏ بر اساس‏ اصل‏ حکومت‏ بر خود ناشی‏ از خواست‏
مردم‏ یک‏ منطقه‏ صورت‏ خواهد گرفت‏.
اصل‏۷۰
عضو دیوان‏ می‏ تواند حقوق‏ یا مقرری‏ های‏ دیگری‏ بر اساس‏ ترتیبات‏ قانون‏
دریافت‏ نماید.
اصل‏۷۱
تصمیم‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ قطعی‏ بوده‏ و در مجله‏ دولتی‏ منتشر خواهد گردید.
اصل‏۷۲
طرز عمل‏ دیوان‏ بر اساس‏ قانون‏ خواهد بود.
اصل‏۷۳
بخشهای‏ ۱۱۴، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳ بر حسب‏ مورد بر اعضای‏ مجلس‏ مقننه‏ ملی‏ موضوع‏ بخش‏
۱۹۵ اطلاق‏ پذیر خواهد بود.
اصل‏۷۴
شورای‏ سلطنتی‏ که‏ پیش‏ از اعلان‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ عهده‏ دار مسیولیت‏ بوده‏
است‏ بر طبق‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ ( همچنان‏ ) شورای‏ سلطنتی‏ خواهد بود.
اصل‏۷۵
در نخستین‏ مرحله‏ پادشاه‏ سناتورها را بر طبق‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ در تاریخ‏
انتخاب‏ اعضای‏ مجلس‏ نمایندگان‏ و به‏ موجب‏ بخش‏ ۲۰۲ منصوب‏ خواهد نمود.

نویسنده:توحید

photo_2017-01-16_01-15-15

نظرات بسته شده است.